วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่3 ฉบับที่2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2564 Vol.3 No.2 July-December 2021 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, เอกชัย ศรีบุรินทร์ และ อิสระพงษ์ ถนัดค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *