วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 ตอน2

ปีที่ 5 ฉบับที่  1 (มกราคม-เมษายน) 2566 Vol.5 No.1 (January-April) 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาของสำนักปฏิบัติธรรม          จังหวัดบุรีรัมย์

พระอธิการประเสริฐ ปุญฺญกาโม, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานตามหลักพุทธธรรม                ในจังหวัดบุรีรัมย์

พระครูโสภณจิตตาภิรม (จำนงค์ จิตฺตสุโภ), พระยุทธนา อธิจิตโต และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเบญจธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

พระครูโสภณกิตติสาร กิตฺติสาโร (ส่วนภิญโญ) และ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพแอพพลิเคชั่นและพฤติกรรมความตั้งใจใช้ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธีรยุทธ อุไกรหงษา, ภูมิชาย สิมมาเคน, สิราวิชญ์ วัชรกาฬ, มนตรี พรรณรัตน์, อภิชาติ ศิริบุญญกาล และธนภรณ์ สหกลจักร์

อิทธิพลของคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการพูดปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์

สิราวิชญ์ วัชรกาฬ, ธีรยุทธ อุไกรหงษา, มนตรี พรรณรัตน์, อภิชาติ ศิริบุญญกาล, ธนภรณ์ สหกลจักร และ ภูมิชาย สิมมาเคน

แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานการณ์ปกติวิถีใหม่ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

พระพงศกร ฐานจารี (ฤทธิ์แก้ว), พระสุรชัย สุรชโย และ ณัชชา อมราภรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *