About Journal

วารสารพุทธศาสตร์

     กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ที่ทุ่มเทผลิตผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า และให้ความไว้วางใจกองบรรณาธิการในการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณพิชญพิจารย์ (Peer-Reviewer) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นและมีมาตรฐาน ทำให้กองบรรณาธิการเกิดกำลังใจที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นโยบายการตีพิมพ์

1.บทความหรืองานวิจัยต้องไมเ่คยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน (Original Article)

2. บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อ พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ

3. บทความที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบ คัดเลือก กลั่นกรอง และประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

4. มีคณะกรรมการดําเนินงานในรูปแบบของกองบรรณาธิการ มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ การดําเนินการเผยแพร่วารสารด้วยการ พิมพ์เผยแพร่

5. กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตลอดทั้งปีและจะพิจารณาตีพิมพ์ตามลําดับ โดย ผู้เขียนบทความต้องส่งต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่ วารสารจะตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเว็บไชด์

ขอบเขตการตีพิมพ์

1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

2. ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. ด้านการศึกษา

4. สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทของบทความ
บทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Original Paper)
                 บทความวิจารณหนังสือหนังสือ (Book Review)
กำหนดการออกวารสาร

กําหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ผู้สนันสนุนอย่างเป็นทางการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
en_USEnglish