ขอแสดงความยินดี วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES (JOBU)

📢วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี ได้ผ่านผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 แล้ว 📚🎉

🙏ขอขอบคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการและทีมงาน ผู้บริหารวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ​พิจารณา​บทความ​ทุกท่าน และผู้มีส่วน​เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยที่ช่วยเหลือ​และผลักดัน​จนขึ้นสู่ฐาน​ 1​ ในครั้งนี้ครับ🙏

👉ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2564-2567)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://tci-thailand.org/?p=8139
ฝากทุกท่านติดตามวารสารได้เพิ่มเติม:
https://journal.ubonmcu.org/

ข่าว การประชุมออนไลน์สำหรับวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Editorial Manager (EM)

การประชุมออนไลน์สำหรับวารสารไทย

การประชุมออนไลน์สำหรับวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Editorial Manager (EM)


          ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ที่ใช้งานระบบ Editorial Manger (EM) โดยมี Mr.Tayyip Sahin, ผู้ดูแลระบบ EM จาก Aries Systems Corporation ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ EM กับ 43 วารสาร