วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่3 ฉบับที่1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 Vol.3 No.1 January-June 2021 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลฯ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

เอกชัย ศรีบุรินทร์, สมนึก จันทร์โสดา และ กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

พูลศักดิ์ หอมสมบัติ, บัญชา จ าปารักษ์ และ สุพิมล ศรศักดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *