วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รัตนาภรณ์ กันชาติ, สุดารัตน์ สารสว่าง และ มีชัย ออสุวรรณ

ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา

พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม (วังพรม), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ พระยุทธนา อธิจิตโต

ศึกษาพัฒนาการรูปแบบการเข้าปริวาสกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นอีสาน

สมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, และ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน

วิเคราะห์หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ในพระพุทธศาสนา 

พระสมุห์บุญเกิด ปญฺญาวชิโร (บัวสระ), พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีตามหลักพระพุทธศาสนา

พระใบฎีกาธนัย กลฺยาณกิตฺติ (ปุญประวัติ), พระครูโกศลวิหารคุณ และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ 

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ปาริชาต ญาตินิยม, ณัฐพล พลเทพ, อมรรัตน์ ผาละศรี และ สุธาภินันท์  พรเลิศทวีกุล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.