วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รัตนาภรณ์ กันชาติ, สุดารัตน์ สารสว่าง และ มีชัย ออสุวรรณ

ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา

พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม (วังพรม), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ พระยุทธนา อธิจิตโต

ศึกษาพัฒนาการรูปแบบการเข้าปริวาสกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นอีสาน

สมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, และ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน

วิเคราะห์หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ในพระพุทธศาสนา 

พระสมุห์บุญเกิด ปญฺญาวชิโร (บัวสระ), พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีตามหลักพระพุทธศาสนา

พระใบฎีกาธนัย กลฺยาณกิตฺติ (ปุญประวัติ), พระครูโกศลวิหารคุณ และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ 

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ปาริชาต ญาตินิยม, ณัฐพล พลเทพ, อมรรัตน์ ผาละศรี และ สุธาภินันท์  พรเลิศทวีกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *