วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่1 ฉบับที่1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 Vol.1 No.1 January-June 2019 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่1 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2562

ความเชื่อมโยงของหลักพุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระสังวาน สายเนตร, ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, อิสระพงษ์ ถนัดค้า

พระครูสังวราภิรักษ์, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, สงวน หล้าโพนทัน

One Reply to “วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่1 ฉบับที่1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *