วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่2 ฉบับที่1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 Vol.2 No.1 January-June 2020 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลฯ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

โลกแห่งสามัญวิสัยมุมมองจากพระพุทธศาสนาเถรวาท

นคร จันทราช, ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์ และ กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *