วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่2 ฉบับที่2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 Vol.2 No.2 January-June 2020 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, พระมหาประเสริฐ สุเมโธ, ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ และ ไว ชึรัมย์

พระในบ้านที่มักถูกลืม

มณทิรา สะแกทอง, อิสรพงษ์ไกรสินธุ์ และ สมคิด สุขจิต

พระสุระ ญาณธโร (จันทึก), พระมหาวิศิต ธีรวํโส และ อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ

พระครูสุเขตวุฒิคุณ, พระสิริชัย ธมฺมจาโร และ อิสระพงษ์ ถนัดค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *