วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 7)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 7

การทำกิจกรรมทางทหารในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

เศรษฐพร เสงี่ยมพงษ์ เตชะธีราวัฒน์ และ นพร โพธิ์พัฒนชัย

ความท้าทายและโอกาสของหลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยไทย

นราศักดิ์ ภูผายาง, อริยพร คุโรดะ และ เด่นพงษ์  สุดภักดี

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     นาคำไฮ  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

นนทยา ศรีพันธบุตร, สุรพล พรมกุล และ สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *