วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2 ตอน3

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

กระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนตามแนวชายแดน จังหวัดเลย

จำนง วงศ์คง, พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ นรินฺโท, พิทยพล กองพงษ์ และ พัชรี สายบุญเยื้อน

การศึกษาเปรียบเทียบจิตอาสาของภิกษุณีในพระพุทธศาสนากับภคินีในพระคริสต์ศาสนาทศวรรษ นาวานุกูล และ ไสว ฟักขาว

อณัชชญา ลีนาราช (พระสุปัญญาภิกษุณี), พระครูพิศาลสารบัณฑิต และ พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม

LEARNERS’ PERCEPTIONS AND PREFERENCES ON THE USE OF ENGLISH SONGS FOR VOCABULARY LEANING: A CASE STUDY OF SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC IN CHINA

Hongjun Fu and Linchong Chorrojprasert

ปัจจัยและภาวะเสี่ยงที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนปทุม ตำบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

กุลธิดา กุลประฑีปัญญา,  กนิษฐา บุญศรี,  กฤติยาภรณ์ สงวนแก้ว, กฤษดาพร แก้วใจ,  กัญญาณี  แหวนเงิน,  กัญญารัตน์ เสาร์เหลี่ยม, กัญยาณี  สิงสา,  กาญจนา พงศ์ธนู,  กาญจนา จามะรีย์ และ กุสุมา ครองยุทธ์

รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ในจังหวัดเลย

พระครูปริยัติคุณรังษี,  เอกลักษณ์ คงทิพย์ และ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน

การศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในจังหวัดเลย

ส่งสุข ภาแก้ว,  เอกลักษณ์ คงทิพย์,  พัทธนันท์ นวลน้อย และ อาทิตย์ แวงโส

การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในจังหวัดเลย

ประสงค์ หัสรินทร์,  พระโกศล มณิรตนา,  พระครูปลัดสมชัย นิสฺสโภ และ พระครูสุจิตธรรมสุนทร

ผลของการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการสอนข้างเตียงในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ปภาดา น้อยวงศ์,  เชาวลิต ศรีเสริม,  โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์,  วิจิตรา จิตรักษ์ และ บุปผา ใจมั่น

การเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนวิถีพุทธตามแนวชายแดนจังหวัดเลย

พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน,  พระมหากิตติ  กิตฺติเมธี และ อุเทน วัชรชิโนรส

การบริหารจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระสังวาน เขมปญฺโญ (สายเนตร), พระสิริชัย ธมฺมจาโร (สายสิงห์), สมนึก จันทร์โสดา และ ศราวุธ ขันธวิชัย

ภาวะผู้นำใฝ่บริการ หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา

พระมหานิกร รูปใส, ชัยยศ จินารัตน์ และ พรเทพ โฆษิตวรวุฒิ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ,  จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ และวิภาดา กาญจนสิทธิ์

ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

พระมหาบุญกอง กตปุญฺโญ (แภวโพธิ์), พระครูจิรธรรมธัช และ สมเดช นามเกตุ

วิเคราะห์หลักไตรศาสตร์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พระวชิรกิจโกศล,  ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ,  พระครูโกศลวิหารคุณ,  ปรียาภรณ์ ฤทธาพรม,                                                                            พระมหาวีระชาติ เพ็งแจ่ม และ ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *