วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 บทความภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความภาคภาษาอังกฤษ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2566

RESEARCH ON CONSUMER BEHAVIOUR IN DOMESTIC SERVICES

Luo Yijia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *