วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 ตอน4

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2566 Vol.5  No.1  (January-April) 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน, 2566) ตอนที่ 4

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมท่องคำคล้องจองประกอบภาพ

อ้อมใจ อุดมพันธ์, นนทชนนปภพ ปาลินทร และ จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อสุนทรียภาพทางศิลปะของเด็กปฐมวัย

สุจิตรา บัวภา, นนทชนนปภพ ปาลินทร, เจนจิรา วันทา และอำไพ สวัสดิราช

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

กิตติคุณ พงศ์พนาพิพัฒน์, เกริกไกร แก้วล้วน และ สุวิมล โพธิ์กลิ่น

หลักไตรสิกขาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมวิถีใหม่

พระสุวัจน์ สุจิตฺโต (สายสุวรรณ), พระครูปริยัติสาทร และพระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Eกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารและสมบัติของสารสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จิรัฐติกาล ทิมา,  เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ ประสิทธิ์ นิ่มจินดา

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จิรภา วิลาวรรณ, จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ ยุวดี บุญเนาว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *