วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 บทความภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความภาคภาษาอังกฤษ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2566

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 บทความวิชาการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความวิชาการ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 5)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 4)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 3)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 2)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 บทความภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความภาคภาษาอังกฤษ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2566

RESEARCH ON CONSUMER BEHAVIOUR IN DOMESTIC SERVICES

Luo Yijia

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 บทความวิชาการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความวิชาการ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

พุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

สายันต์ มูลทาทอง และสมเดช นามเกตุ

แนวทางการพัฒนางานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย

พระกิตติพล เชื้องาม, ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล และ กุลภัสสรณ์  สู่โนนทอง

หลักเมตตาธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

พระครูสิริปริยัติโกศล กิตฺติวํโส (กุมพล), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

พลวัตของสมาธิทางพระพุทธศาสนา – ผลของการทำสมาธิต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

พระมหาญาณภัทร อติพโล, พระปลัดมานะ ฐิติสีโล, พระดำรงพล ถิรสทโธ และ ระวี แช่มชื่น

การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ยุรัตน์ดา สุขไชย, ปาริฉัตร ไชยเดช, พิชาญ ณ พัทลุง และ ชุลีพร นาหัวนิล

จิตว่าง Chitwang

สายันต์ มูลทาทอง และสมเดช นามเกตุ

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น

พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม และ พระมหามิตร ฐิตปญโญ

 มองดู ฉันทะ-ตัณหา (ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน)

พระบุญเพ็ง ปมุตฺโต และ พระมหามิตร ฐิตปญโญ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 ตอน4

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2566 Vol.5  No.1  (January-April) 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน, 2566) ตอนที่ 4

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมท่องคำคล้องจองประกอบภาพ

อ้อมใจ อุดมพันธ์, นนทชนนปภพ ปาลินทร และ จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อสุนทรียภาพทางศิลปะของเด็กปฐมวัย

สุจิตรา บัวภา, นนทชนนปภพ ปาลินทร, เจนจิรา วันทา และอำไพ สวัสดิราช

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

กิตติคุณ พงศ์พนาพิพัฒน์, เกริกไกร แก้วล้วน และ สุวิมล โพธิ์กลิ่น

หลักไตรสิกขาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมวิถีใหม่

พระสุวัจน์ สุจิตฺโต (สายสุวรรณ), พระครูปริยัติสาทร และพระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Eกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารและสมบัติของสารสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จิรัฐติกาล ทิมา,  เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ ประสิทธิ์ นิ่มจินดา

ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จิรภา วิลาวรรณ, จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ ยุวดี บุญเนาว์

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 บทความวิชาการ.

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความวิชาการ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

รอการอัพเดท

รอการอัพเดท