ข่าวสาร

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี ได้ผ่านผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 แล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการและทีมงาน ผู้บริหารวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ​พิจารณา​บทความ​ทุกท่าน และผู้มีส่วน​เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยที่ช่วยเหลือ​และผลักดัน​จนขึ้นสู่ฐาน​ 1​ ในครั้งนี้ครับ ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2564-2567)รายละเอียดเพิ่มเติม :https://tci-thailand.org/?p=8139ฝากทุกท่านติดตามวารสารได้เพิ่มเติม:https://journal.ubonmcu.org/

thThai