จริยธรรมการตีพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมานั้น ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
 3. ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอผลงานตามข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล ต้องไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ”
 5. ผู้นิพนธ์จะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม (template) ของวารสาร
 6. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 7. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น กรณีที่มีการนำมาใช้ในผลงานของตน รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
 8. ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา
 9. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (หากมี) จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน (Duties of Reviewers)
 1. ผู้ประเมินบทความ ต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความที่อ่านต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 2. ผู้ประเมินควรปฏิเสธการประเมินบทความที่ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน
 3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
 4. หากผู้ประเมินพบความซ้ำซ้อนของบทความที่กำลังพิจารณากับบทความแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการของวารสารทราบทันที
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)
 1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ และคัดเลือกบทความที่เหมาะสมเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและไม่รับตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ มีความสำคัญความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ
 4. บรรณาธิการต้องไม่ ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ แต่ต้องตรวจสอบหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อนและแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชี้แจงก่อนปฏิเสธบทความนั้น
 5. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน
 6. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการจะหยุดกระบวนการประเมินบทความและติดต่อผู้นิพนธ์ทันที เพื่อขอคำชี้แจงประกอบการพิจารณา “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ ซึ่งบรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ
thThai