ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาวารสาร (Advisors)

     1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
     3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
     6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ      
     7. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
     8. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
     9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี
     10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี
     11. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
     12. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
     13. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี
     14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

บรรณาธิการ (Executive Editor)

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ  (Editorial Board)

1. รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยพะเยา
3. รศ.สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
5. พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. คณะพุทธศาสตร์
2. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์
3. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์
4. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์
5. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. คณะพุทธศาสตร์
6. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร,รศ.ดร. คณะพุทธศาสตร์
7. พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ผศ.ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
8. พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
9. พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี
10. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง คณะสังคมศาสตร์
11. ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์
12. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม คณะสังคมศาสตร์
13. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง คณะสังคมศาสตร์
14. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ คณะสังคมศาสตร์
15. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์
16. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม คณะพุทธศาสตร์
17. ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคำ วิทยาเขตอุบลราชธานี
18.ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภา วิทยาเขตอุบลราชธานี
19. ผศ.สุพิมล ศรศักดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
20. ผศ.สมนึก จันทร์โสดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
21. ผศ.บัญชา จำปารักษ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี
22. พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ,ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
23. พระครูจินดาสารานุกูล,ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
24. พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี,ดร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
25. พระอธิการสุภาพร เตชธโร,ดร วิทยาเขตอุบลราชธานี
26. ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์ วิทยาเขตอุบลราชธานี
27. ดร.นคร จันทราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
28. ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน วิทยาเขตอุบลราชธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
2. ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.ดร.อนันต์  รัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. รศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)
10. รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11. รศ.ดร.กิตติมา จึงวสุดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12. รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13. รศ.สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. ผศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)
17. ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
19. ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
20. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21. ผศ.ดร.สุรพล ซาเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22. ผศ.ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
23. ผศ.ศักดิพงษ์  โสภาจร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ฝ่ายประสานงานและจัดการ  (Coordination and Management)
1. พระศิวเดชน์ ญาณวโร   
2. นางสาวศรีวรรณ นามเกษ
3. นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์
4. นางสาวพรพรรณ คะหา
5. นายศุภสิทธิ์ คงทน