ติดต่อเรา

MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES (JOBU)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบล กระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

thThai