วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2 ตอนที่ 5

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) บทความวิชาการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ.

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2 ตอนที่ 4

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) บทความวิชาการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ.

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2 บทความภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) บทความภาษาอังกฤษ

คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 2
คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 3
คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 4
คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 5

คลิกเพื่ออ่านต่อ บทความวิชาการ

คลิกเพื่ออ่านบทความภาคภาษาอังกฤษ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2 ตอนที่ 3

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) บทความวิชาการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2 บทความวิชาการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) บทความวิชาการ

การบริหารทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ, สุภาภรณ์ โสภา, สุขอุษา นุ่นทอง และ สุเทพ สุดเอี่ยม

หลักพุทธจริยธรรมการครองเรือนในสังคมไทย

พระครูอุดมธรรมมงคล จันทวัณโณ (ทองดี ทัพธานี), พระครูพิศาลสารบัณฑิต และ อริย์ธัช เลิศรวมโชค

การศึกษาความสัมพันธ์ของอาหาร 4 ในสัมมาทิฏฐิสูตรต่อพัฒนาการของมนุษย์

พระธงชัย โกวิโท, บุญส่ง สินธุ์นอก และอริย์ธัช เลิศรวมโชค

จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ในชาดกที่ส่งผลต่อการบรรลุธรรม

พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์, พระครูพิศาลสารบัณฑิต และ อริย์ธัช เลิศรวมโชค

ภาวะพลัดตกหกล้ม: สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในผู้สูงอายุ

จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ปาริชาต ญาตินิยม และ ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

แก่นพุทธศาสน์  (พุทธทาส อินทปัญโญ)

พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ และ พระครูพิศาลสารบัณฑิต

สมองแห่งพุทธะ (ดร.ริค แฮนสัน และ นพ.ริชาร์ด เมนดิอัส

พระครูอุดมธรรมมงคล จันทวัณโณ (ทองดี ทัพธานี) และ พระครูพิศาลสารบัณฑิต

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่2 ตอนที่2

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567) ตอนที่ 2

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

รอดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 ตอนที่7

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 7

การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดำรงค์ ตุ้มทอง,  กรณภว์ กนกลภัสกุล,  สิวะกรณ์ กฤษณสุวรรณ  และเนตรนิยมาศ วรรณพยันต์

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 ตอนที่6

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 6 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลของนักบัญชีกลุ่ม           เจเนอเรชั่น Z ในจังหวัดปทุมธานี

นพัชกร ทองเรือนดี, สุวินชา การพัดชี, กิตติวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สุภาวดี ศิริวัฒน์, สุพรรณนิกา ศรีพูล และ นิสา จันทร์หอม

เส้นทางชีวิตที่เลือกแล้ว : ถอดบทเรียนผ่านชีวิตจริงในการตัดสินใจไม่ศึกษาต่อใน              ระดับอุดมศึกษา

พรสุริยุ ป้อมปักษา, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ และ วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง

การพัฒนากองทุนหมู่บ้านอย่างยั่งยืนในจังหวัดชัยภูมิ

ชุมพล เพ็งศิริ และ วีร์สุดา พันธุ์โสภณ

การประเมินความต้องการจำเป็นของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน

อัญชลี นามสนธิ์, ศิลป์ชัย สุวรรณมณี, รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ และสุนทรี วรรณไพเราะ

การสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

ลอยลุนันท์  อุดมญาติ,  สมศรี ชัยวณิชยา,  มิตต ทรัพย์ผุด และ เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 บทความภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) บทความภาคภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT OF SQ4R MODEL TO IMPROVE READING LITERACY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

Wei Yanci,  Wapee Kong – In and Areewan Iamsa-ard

THE IMPACT OF THE PROFESSIONALISM OF WORD-OF-MOUTH TRANSMITTERS IN THE CONTEXT OF E-COMMERCE LIVE STREAMING ON CONSUMERS’ IMPULSE PURCHASES: BASED ON THE MEDIATING ROLE OF CONSUMER TRUST

Zhiqing Chou,  Yue He and Jian Bao

DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNING APPROACH TO PROMOTE ORAL ENGLISH ABILITY OF VOCATIONAL UNDERGRADUATE STUDENTS

Luo Huaxia, Wapee Kong – In,  Areewan Iamsa-ard and Tanaput Chancharoen

DEVELOPMENT OF PEER COUNSELING INSTRUCTIONAL MODEL TO IMPROVE ADVERSITY QUOTIENT OF GUANGXI HIGHER VOCATIONAL STUDENTS

Wen Xiaozhen, Areewan Iamsa-ard,  Wapee Kong -In  and Sarayuth Sethakajorn

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 บทความวิชาการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) บทความวิชาการ

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามหลักกิจวัตร 10 ประการ ในพระพุทธศาสนา

ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร, ณัฏฐนาถ ศรีเลิศ, พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

บทบาทของสื่อมวลชนทางการเมือง

ว่าที่ร้อยตรี รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน และ พลตำรวจโท สัณฐาน ชยนนท์

คุณลักษณะการเป็นผู้นําทางการศึกษาปฐมวัย

จุตินันท์ โตอ้น และ อุบล ผลจันทน์

เส้นทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Soft Power

สิรินาถ จงกลกลาง, นาตยา ปิลันธนานนท์, ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์  และ อัจฉรานรี ทรัพย์ปทุมสิน

ความสำเร็จในการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภูษณิศา คารวพงศ์, วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี

หลักการครองเรือนของธนัญชัยเศรษฐีที่มีต่อบุตรีในพระพุทธศาสนา

พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต และ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลหลังวิกฤติ COVID-19

กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์, ปาริชาติ แสงระชัฎ, เอื้องไพร วัลลภาชัย,  ณัฐกร หิรัญโท,  อมรศรี ชัยอาคม,                                        ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์ และ เอกชัย ศรีบุรินทร์

จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในศตวรรษที่ 21

กวิน บุญประโคน, มนัสวี บุรานศรี, จตุรงค์ สว่างวงศ์,  พลากร มะโนรัตน์ และ จรัสศรี ศรีโภคา

มิลินทปัญหา : ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาวีระชาติ เพ็งแจ่ม และ พระวรยศ วณฺณภาโส (วรรณประภา)

เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา

พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต (ศรีทน) และ ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

มองทุกข์ให้เห็น จึงเป็นสุข 

พระอธิการมานิตย์ อนงฺคโณ และ พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต

ตัวแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อติพร เกิดเรือง และ ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล

พุทธนวัตกรรมการสื่อสารกับการสื่อสารหลักพุทธธรรมในยุคดิจิทัล

ภณสุทธิ์ สุทธิประการ และ วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

แนวทางการจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความสำเร็จ

ชุมพล มียิ่ง และ ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์