วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 บทความภาคภาษาอังกฤษ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) บทความภาคภาษาอังกฤษ

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 บทความวิชาการ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) บทความวิชาการ

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 ตอนที่5

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 5

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 ตอนที่4

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 4

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 ตอนที่3

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 3

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1 ตอนที่2

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 2

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 8)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 8

วิเคราะห์งานสาธารณสงเคราะห์ของจิตอาสากัลยาณมิตรศรีสะเกษ

พระฐานุพงศ์ วิชโย, พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ และ พระครูสุธีวรปรีชา

การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาผ่านจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองอิไทย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการจำนงค์ จรณธมฺโม, พระครูสุธีวรปรีชา และพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ

รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธของกลุ่มเกษตรกรชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

พระอนันต์ อภินนฺโท (ผากา), เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ และ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม

การถอดประสบการณ์การดูแลเด็กออทิสติก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ผ่านมุมมองของผู้ปกครองต้นแบบ

พัชรีวรรณ คุณชื่น, ธัญมา หลายพัฒน์, สุนันทา ศรีศิริ และ สุธีรา เมืองนาโพธิ์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

พระมหาจักรพันธ์ ธีรธมฺโม (วรรณมา) สุรพล พรมกุล และ สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

บทบาทประติมากรรมพญานาคกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

พระสฤทธิ์ สุมโน (บุญใหญ่), พระครูสุเขตวุฒิคุณ, พระสุภาพร เตชธโร, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี และ พระอนุชา ฐิตโสภโณ

ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

สุรชัย พ่วงชูศักดิ์, วิทยา เบ็ญจาธิกุล และ ป้อมฤดี  กุมพันธ์

ประสบการณ์การใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยุค Covid-19

บรรยวัสถ์  ฝางคำ, นฤมล ดวงแสง, ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน, พระมหาประยูร ช่างการ (ติกฺขปญฺโญ)                                                  และ พระศรีรัตน์ ศรีสง่า (สิริรตโน)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่3 (บทความภาคภาษาอังกฤษ)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2566, Vol.5 No.3 (September-December) 2023

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566) บทความภาคภาษาอังกฤษ

DEVELOPMENT OF SCAFFOLDING INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE STUDENTS’ READING COMPREHENSION SKILL

Huang Hongli,  Areewan Iamsa-ard,  Wapee Kong-In and  Suriya Phankosol

DEVELOPMENT OF 5E INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE COMPUTER BASIC LEARNING ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

Jiang Qinde,  Jittawisut Wimutipanya,  Areewan Iamsa-ard  and  Suriya Phankosol

DEVELOPMENT OF PROBLEM-BASED LEARNING INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE PROBLEM  SOLVING ABILITY FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

Li Siqin,  Narongwat Mingmit,  Areewan Iamsa-ard  and  Sarayut Sethakhajorn

DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED LEARNING INSTRUCTIONAL MODEL TO IMPROVE PROBLEM-SOLVING ABILITY FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

Tang Shangjie, Jittawisut Wimutipanya,  Areewan Iamsa-ard and Suriya Phankosol

THE EFFECTIVENESS OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR DEVELOPING OF INSTRUCTIONAL ABILITY OF UNIVERSITY STUDENTS AT GUANGXI

Bao Xiaoling,  Areewan Iamsa-ard,  Wapee Kong-In and  Suriya Phankosol

DEVELOPMENT OF PROJECT-BASED INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE PROFESSIONAL ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

Qin Xiufeng, Tanaput Chancharoen, Areewan Iamsa-ard and Prapai Sridama

DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM INSTRUCTIONAL MODEL TO IMPROVE PHYSICAL INNOVATIVE ABILITY FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

Zhong Youkun,  Nuttamon Punchatree,  Areewan Iamsa-ard  and Suriya Phankosol

DEVELOPMENT OF MIND MAPPING INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE STUDENTS’CHINESE
WRITING ABILITY

Hu Xiaomin,  Reewan Iamsa-ard,  Jittawisut Wimutipanya and  Suriya Phankosol

WELL-BEING AND ITS INFLUENCE ON SCHOOL TEACHERS IN CHINESE CONTEXT

Xizhe Zhang,  Laibing  Liu, Shuai Wang,  Andrew M. Goodman and Robert A. Mcbain

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่3 (บทความวิชาการ)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2566, Vol.5 No.3 (September-December) 2023

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566) บทความวิชาการ

การเสริมสร้างความสามัคคีตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา

พรชัย วันทุม, สมควร นามสีฐาน, ทองคำ เกษจันทร์, กษิดิศ  นวเสรี และ พระครูธรรมธรวีรยุทธ กุสลจิตฺโต

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

พระมหาอานนท์ อคฺคปญฺโญ และ พระสิริรัตนเมธี

วิเคราะห์การโพสต์เนื้อหาในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับหลักพุทธธรรม : ปัญหา ธรรมดา มูลค่า ปัญญา

พระมหาถาวร ภูแผลงทอง, ปรียาภรณ์ ฤทธาพรม, พระมหาวีระชาติ เพ็งแจ่ม, พระครูอุดมธรรมวัตร และ พระศรีรัตโนบล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองทัพอากาศ

ปฐมพงศ์ พวงเพชร์ และ วัลลภ พิริยวรรธนะ

 การพัฒนาสมรรถนะการทำงานเป็นทีมและการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของครูในโรงเรียนเครือคาทอลิก

ธนาคาร จันทร์ลือชัย, ธาริน รสานนท์,  โกศล มีคุณ และ อัจฉรา วัฒนาณรงค์

เปรียบเทียบพัฒนาการและความสัมพันธ์จิตวิทยาศาสนา จิตวิทยาพุทธ และการศึกษาจิตวิทยาการทำสมาธิ

พระมหาญาณภัทร อติพโล, พระปลัดมานะ ฐิติสีโล และพระดำรงพล ถิรสทโธ

สื่ออ่านง่ายสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

อรอินทรา ภู่ประเสริฐ, พัชรีวรรณ คุณชื่น และ ดารณี ศักดิ์ศิริผล

 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระสมุห์สิทธิพงษ์ สุทสฺสโน (ภักดี) และ พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์กับการจัดการเรียนการสอน

ภูชิศ สถิตย์พงษ์ และ อภินันท์ จุลดิษฐ์

จรณทักษะที่ใช้เพื่อการปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรบุคคล

อติพร เกิดเรือง และ ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล

สิทธิเด็ก..สิทธิที่ครูควรเข้าใจ

นนทชนนปภพ ปาลินทร และ มัธยม เรืองแสน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระสมุห์สิทธิพงษ์ สุทสฺสโน (ภักดี) และ พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

การบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วยการบริหารเชิงพุทธ

พระบัวสอน สิริภทฺโท และ พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่3 (ตอนที่ 7)