วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่1 ฉบับที่2

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 Vol.1 No.2 January-June 2019 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

สาราณียธรรม : หลักมนุษยสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์

พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศ และ พระเรืองเดช โชติธมฺโม

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต และ กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

รุ่งสุริยา หอมวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *