วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาชาดกที่มีต่อสังคมไทย

พระชนาเมธ เตชธโร (คำมุงคุณ),  พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และพระยุทธนา อธิจิตโต

วิเคราะห์ความเชื่อของประชาชนที่มีต่อหลวงปู่กู่แก้ว วัดกู่แก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชวาน จังหวัดอุดรธานี

พระมหาวีระยุทธ วชิรธมฺโม (ลำเนานาน) บุญส่ง สินธุ์นอก และ สมเดช นามเกตุ

ศึกษาวิเคราะห์หลักการบูชาหลวงปู่ก่ำ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

พระครูโอภาสชัยรังษี ฐานิสฺสโร (แดงสนาม), บุญส่ง สินธุ์นอก และ สมเดช นามเกตุ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เปรมฤดี ศรีเปรม, รวีวรรณ กลิ่นหอม และ พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

รูปแบบการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ตามหลักปาริสุทธิศีล 4 ในจังหวัดนครราชสีมา

พระครูสิริปริยัติโกศล กิตฺติวํโส (กุมพล), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 2
คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 3
คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 4
คลิกเพื่ออ่านต่อ ตอนที่ 5

คลิกเพื่ออ่านต่อ วารสารวิชาการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *