วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่6 ฉบับที่1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) 2567,  Vol.6 No.1 (January-April) 2024 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ตอนที่ 1

สถานภาพงานวิจัยด้านการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ช่วงปี พ.ศ.2550-2565

รัตนาภรณ์ ทับทิมจันทร์ และ กาญจนา วิชญาปกรณ์

การพัฒนาระบบจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนในเกาะสมุย

พงศ์ศักดิ์ บุญมาศ, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี, สมเกียรติ สายธนู และ อภิวัฒน์ สมาธิ

คติชนวิทยาในจิตกรรมฝาผนังโบสถ์ของวัดในจังหวัดอุบลราชธานี

พระวชิรกิจโกศล, พระครูโกศลวิหารคุณ และ พระสมุห์กองสี ญาณธโร

การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

พัชรี จันใด, วัลนิกา ฉลากบาง และ ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์

การวิเคราะห์และถอดบทเรียนกลไกการพัฒนาวิชาการหลักสูตรสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ปกรณ์ชัย สุพัฒน์, ทิพวรรณ พานเข็ม, นิตยา แข่งขัน, ทิพย์สุดา กุมผัน, ณัฐกร โต๊ะสิงห์, โชติรส นพพลกรัง                                      และ มนัญญา นาคสิงห์ทอง

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพุทธศิลปกรรมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

พระสฤทธิ์ สุมโน (บุญใหญ่), เอกชัย ศรีบุรินทร์ และ พระดบัสวิน ปภสฺสโร (แสนสุริวงค์)

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

จรัสศรี ศรีโภคา, วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์,  อาทิตย์ ปัญญาคำ และ กวิน บุญประโคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *