วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2 ตอน2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

Transformed sentences in English

Veerakarn Kanokkamalade, Kawipon Srihamongkhon And  Suwit  Daengsaewram

ศึกษาการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ บ้านศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

กัญญานิษฐ์ วงศ์วิรติ, พระครูจิรธรรมธัช และ พระครูสีลคุณารักษ์

รูปแบบการดูแลพระภิกษุสูงวัยของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ  เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาวิทยาการคำนวณเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิรภัสสร ดำเนิน, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, ศิริพร อยู่ประเสริฐและประสิทธิ์ นิ่มจินดา

การประยุกต์ใช้หลักความสามัคคีในการดำเนินชีวิตของชุมชน  ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

พระณรงค์ชัย อธิจิตฺโต (เพชรรัตน์), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, สิทธิโชค ปาณะศรี, พระครูวิจิตรศีลาจาร และ พระครูโกศลอรรถกิจ

การประยุกต์ใช้หลักความกตัญญูกตเวทีในการธำรงอัตลักษณ์ของชาวพุทธสยาม อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

พระครูใบฎีกาอนันต์ สุทฺธมโน (รักกลิ่น), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, สิทธิโชค ปาณะศรี,พระครูวิจิตรสาธุรส                                           และ พระปลัดธันวา วิชฺชากโร

วิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

พระครูศรีโพธิวิเทศ (จิตวิทย์ ญาณรํสี), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, สิทธิโชค ปาณะศรี,  พระครูจิตตสุนทร                                            และ พระปลัดธันวา วิชฺชากโร

ศึกษาวิเคราะห์หลักขันธ์ 5 ในมุมมองของพุทธทาสภิกขุ 

พระครูสังฆรักษ์อนงค์ อนงฺคโณ (สกุลดี), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, สิทธิโชค ปาณะศรี,พระครูโกศลอรรถกิจ และ พระครูวิจิตรสาธุรส

การประยุกต์ใช้หลักศีล 5 เพื่อค้ำประกันคุณภาพชีวิตของชาวสยามในชุมชนบ้านปาดังปูสิงห์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

พระสมบัติ ทนฺตจิตฺโต (แสงพยัพ), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, สิทธิโชค ปาณะศรี และพระครูวิจิตรศีลาจาร

การพัฒนาพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดวงรัตน์ พวงสมบัติ,  อดิศร เนาวนนท์  และ กิติพงษ์  ลือนาม

สุนทรียภาพทางภาษาในวรรณกรรมเพลง : มนต์แคน แก่นคูน อัลบั้มมาเด้อฝันเอย (2565) 

พระมหาจารุวัฒน์ จิรวุฑฺโฒ (สุพิบาล), พรทิพย์ ซังธาดา และ สุแทน โคตรภูเวียง

การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักธรรมเรื่องโอฆะกับอัคคิในพระไตรปิฎก

พระรณยุทธ  สีลสํวโร (ราชเสนา), พระมหาพงศ์ทราทิต สุธีโร (ก้องเสียง) และ พระครูปริยัติสาทร

ประวัติพุทธศาสนาในอีสานจากตำนานพระธาตุอีสาน

พระครูถาวรธรรมธาดา, พระมหาพงศ์ทราทิต สุธีโร (ก้องเสียง) และ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร

การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนวัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร, เฉลิมพร ดาศรี, สุจิตตรา มาลัย, ชัยธวัช  โพธิ์แก้ว และ ชนาธิป ศรีโท

แนวทางการพัฒนาปัญญาในพุทธศาสนาเถรวาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

พระอุดมวรญาณ, พระเทพวัชราจารย์  และณัทธีร์ ศรีดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *