วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2 วารสารวิชาการ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเชิงพุทธตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์

พระครูปริยัติพุทธิคุณ (ภูมุงคุณ) และ พระวรพันธุ์ วรปญฺโญ (กระจายศรี)

พระพุทธศาสนากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

พระครูพิพัฒน์จันทรังษี, อภินันท์ จันตะนี, และ อริย์ธัช เลิศรวมโชค

วิเคราะห์ค่านิยมบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา

ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, พระครูโกศลวิหารคุณ, พระครูอุดมธรรมวัตร, พระครูสุเขตวุฒิคุณ และ ปรียาภรณ์ ฤทธาพรม

การบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์

พระปลัดภัครวัฒน์ สีลเตโช (โพนสิงห์), พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก (ภูทะวัง) และ ณัฐวดี รอดภัย

บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่

สุจิตตรา มาลัย, ชนาธิป ศรีโท, พระเดชา นามวงษา, พระปุณณวิทย์ ปัญญาดี, และ พระสนธยา กันเติม

ธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง                  ส่วนท้องถิ่นไทย

ธนกร ชูสุขเสริม, พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ชนาธิป ศรีโท, ก้องพิพัฒน์ กองคำ และ สุจิตตรา มาลัย

การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พระมหาฉัตรชัย ส่งเสริม, พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร (หงษ์ศรี), เฉลิมพร ดาศรี และ กฤติยา จุดาบุตร

บทบาทและหน้าที่พระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์, ชนาธิป ศรีโท, เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, พระครูปลัดสุรวุฒิ แสงมะโน, และ พระมหาชัชวาลย์ จารย์คุณ

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการการเรียนรู้ศีลธรรมในโรงเรียน

พระอธิการขวัญชัย ปิยสีโล (โนเรศ) และ วิทยา ทองดี

กฎหมายการปกครองกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญ และ พระอานนท์ อคฺคปญฺโญ

โครงสร้างภาษามอญในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์,  พระมหากฤษณ เบ้าทอง และ พระมหาสุริยันต อุตฺตโร

หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักธรรมพรหมวิหาร 4

พระมหาอนุพันธ์ พรมชาลี และ วิทยา ทองดี

ภูมิปัญญาลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีของชาวนาไทยสืบสานวัฒนธรรม

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร, พระพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน และพระเจษฎา โชติธมฺโม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ

สิรินธร์ญา จำปารักษ์ และ บัญชา จำปารักษ์

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทย

สิรินธร์ญา จำปารักษ์ และ บัญชา จำปารักษ์

แนวทางการสอนภาษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21

ประจง ประสารฉ่ำ, ทองคำ เกษจันทร์ และ สอาด ภูนาสรณ์

วิเคราะห์คุณค่าจริยธรรมในสัมมาอาชีวะของมรรคมีองค์ 8

พระอนันต์ อภินนฺโท (ผากา) และ พระครูปลัดธนภัทร อุตตฺมปญโญ (สงวนศักดิ์)

พัฒนาการการสื่อสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในศตวรรษที่ 21

พระวิชาญ จูมครอง, แก่นเพชร แฝงสีพล, ชนาธิป ศรีโท, สุจิตตรา มาลัย และ ชัยธวัช โพธิ์แก้ว

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยุคดิจิทัล

พระปิยะพงษ์ จันทร์ดล, ณฐอร เจือจันทร์, ชนาธิป ศรีโท,  ก้องพิพัฒน์ กองคำ และ สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

ประเพณีบุญทอดเทียน สืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีอีสาน

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,  พระพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน และ เกริก พิสัยพันธ์

คุณลักษณะผู้นำการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล

ทองคำ เกษจันทร์ และ กนกอร สมปราชญ์

UNDERSTANDING THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (CEFR) AND THE FRAMEWORK OF REFERENCE FOR ENGLISH LANGUAGE EDUCATION IN THAILAND (FRELE-TH): IMPLICATIONS FOR THAILAND’S EDUCATIONAL CONTEXT

Kunchalee Lekpetch and Joseph Foley

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สันติชูชัย ชำนาญ และ มัทนา วังถนอมศักดิ์

จุดเด่นและจุดด้อยของ Google Translate และความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับบริบทการแปลและการเรียนการสอน

อารีย์ ลำมะยศ,  กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ และ  เอกชัย ศรีบุรินทร์

เปลี่ยน “อุปสรรค” สู่ “โอกาส” ด้วยการบริหารความขัดแย้ง

สุภัทรา จันทร์สุวรรณ และ มัทนา วังถนอมศักดิ์

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนที่ปรากฏในอาฬวกสูตร

พระธนาธาดา รตฺนปญฺโญ (ซุ่นกลาง), พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

จริยธรรมนักการเมืองยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน

พระมหาวิไลศักดิ์ หงส์ศรี, ชนาธิป ศรีโท, พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์, อาทิตย์ แสงเฉวก, และ สุจิตตรา มาลัย

การจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่

พรทิพย์ แก้วสิงห์, จุติพร ผลเกิด, ณัฏฐนิช เกศรินหอมหวล และ อรดี  โชคสวัสดิ์

 การแพทย์แนวพุทธ

พระครูพิพัฒน์จันทรังษี, อภินันท์ จันตะนี, และ อริย์ธัช เลิศรวมโชค

การบริหารตามแนวทางธรรมรัฐ

สอาด ภูนาสรณ์,  พระศุกลวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (แหวะสอน) และ พระพิชาญ สุมงฺคโล (ภูประทาน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *