วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาชาดกที่มีต่อสังคมไทย

พระชนาเมธ เตชธโร (คำมุงคุณ),  พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และพระยุทธนา อธิจิตโต

วิเคราะห์ความเชื่อของประชาชนที่มีต่อหลวงปู่กู่แก้ว วัดกู่แก้ว ตำบลไชยวาน อำเภอไชวาน จังหวัดอุดรธานี

พระมหาวีระยุทธ วชิรธมฺโม (ลำเนานาน) บุญส่ง สินธุ์นอก และ สมเดช นามเกตุ

ศึกษาวิเคราะห์หลักการบูชาหลวงปู่ก่ำ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

พระครูโอภาสชัยรังษี ฐานิสฺสโร (แดงสนาม), บุญส่ง สินธุ์นอก และ สมเดช นามเกตุ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เปรมฤดี ศรีเปรม, รวีวรรณ กลิ่นหอม และ พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

รูปแบบการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ตามหลักปาริสุทธิศีล 4 ในจังหวัดนครราชสีมา

พระครูสิริปริยัติโกศล กิตฺติวํโส (กุมพล), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

พระสมส่ง ปุญญผโล (จันทะคีรี), พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร และ จารุกิตต์ พิริยสุวัฒน์

ปัญหาทางกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่มีฐานะยากจน

ธนาฤทธิ์ ขัมภรัตน์, นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล และ ฐปนวัชร์ สระสม

การป้องกันผลกระทบจากการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ

พรชัย เลื่อนฉวี, สมาน ตั้งทองทวี และ ณวัฒน์ พูลสมบัติ

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

รัตนาภรณ์ กันชาติ, สุดารัตน์ สารสว่าง และ มีชัย ออสุวรรณ

ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา

พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม (วังพรม), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ พระยุทธนา อธิจิตโต

ศึกษาพัฒนาการรูปแบบการเข้าปริวาสกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นอีสาน

สมศักดิ์ ศิริสวัสดิ์, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, และ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน

วิเคราะห์หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ในพระพุทธศาสนา 

พระสมุห์บุญเกิด ปญฺญาวชิโร (บัวสระ), พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีตามหลักพระพุทธศาสนา

พระใบฎีกาธนัย กลฺยาณกิตฺติ (ปุญประวัติ), พระครูโกศลวิหารคุณ และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ 

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ปาริชาต ญาตินิยม, ณัฐพล พลเทพ, อมรรัตน์ ผาละศรี และ สุธาภินันท์  พรเลิศทวีกุล

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.1 January-June 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย

เบญจธนิษฐาพร วงศ์คา, นนทชนนปภพ ปาลินทร, ชลิลลา บุษบงก์และ อนุพันธ์ พูลเพิ่ม

ผลการใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบ CIPPA เรื่อง SPELLING CLASSROOM FAMILY VEGETABLE AND FRUIT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณัฐกิตฑิตินันท์มั่งมี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ วิวัฒน์ เพชรศรี

ชาญยุทธ สอนจันทร์, อาทิตย์ แวงโส, และกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่3 ฉบับที่2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2564 Vol.3 No.2 July-December 2021 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, เอกชัย ศรีบุรินทร์ และ อิสระพงษ์ ถนัดค้า

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่3 ฉบับที่1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 Vol.3 No.1 January-June 2021 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลฯ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

เอกชัย ศรีบุรินทร์, สมนึก จันทร์โสดา และ กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

พูลศักดิ์ หอมสมบัติ, บัญชา จ าปารักษ์ และ สุพิมล ศรศักดา

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่2 ฉบับที่2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 Vol.2 No.2 January-June 2020 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, พระมหาประเสริฐ สุเมโธ, ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ และ ไว ชึรัมย์

พระในบ้านที่มักถูกลืม

มณทิรา สะแกทอง, อิสรพงษ์ไกรสินธุ์ และ สมคิด สุขจิต

พระสุระ ญาณธโร (จันทึก), พระมหาวิศิต ธีรวํโส และ อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ

พระครูสุเขตวุฒิคุณ, พระสิริชัย ธมฺมจาโร และ อิสระพงษ์ ถนัดค้า

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่2 ฉบับที่1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 Vol.2 No.1 January-June 2020 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลฯ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

โลกแห่งสามัญวิสัยมุมมองจากพระพุทธศาสนาเถรวาท

นคร จันทราช, ปรสิทธิ์ แสวงวงศ์ และ กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่1 ฉบับที่2

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 Vol.1 No.2 January-June 2019 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

สาราณียธรรม : หลักมนุษยสัมพันธ์เพื่อความสมานฉันท์

พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศ และ พระเรืองเดช โชติธมฺโม

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต และ กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

รุ่งสุริยา หอมวัน

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี ปีที่1 ฉบับที่1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 Vol.1 No.1 January-June 2019 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปีที่1 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2562

ความเชื่อมโยงของหลักพุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระสังวาน สายเนตร, ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, อิสระพงษ์ ถนัดค้า

พระครูสังวราภิรักษ์, กาญจนพงศ์ สุวรรณ, สงวน หล้าโพนทัน