วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 2)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 2

การศึกษาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปาริชาติ ปากชำนิ, ภาณุวัฒน์ ปากชำนิ, ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข, อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง และ กัลยารัตน์ กำลังเหลือ

การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังด้วยการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาณุวัฒน์ ปากชำนิ, ปาริชาติ ปากชำนิ, ณัฐพล พลเทพ, ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์,  ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข, อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง          และ กัลยารัตน์ กำลังเหลือ

การศึกษาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ปาริชาติ ปากชำนิ, ภาณุวัฒน์ ปากชำนิ, ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข, อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง และ กัลยารัตน์ กำลังเหลือ

การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังด้วยการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาณุวัฒน์ ปากชำนิ, ปาริชาติ ปากชำนิ, ณัฐพล พลเทพ, ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข, อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง และ กัลยารัตน์ กำลังเหลือ กำลังเหลือ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับสมรรถนะของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ปารณัท วรรณภักดี และ อดุลย์  พิมพ์ทอง

การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เชิงพุทธเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคเบาหวานจังหวัดขอนแก่น

เกรียงศักดิ์ นิลทะการ, นิรัช เรืองแสน และ ปาณจิตร สุกุมาลย์

ผลการจัดกิจกรรมโยคะอาสนะเพื่อส่งเสริมสมาธิของเด็กปฐมวัย

ทิพวรรณ วันดีวงค์, นนทชนนปภพ ปาลินทร และ จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตที่มีต่อการรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัย

พัชริดา พจน์ชนะ, นนทชนนปภพ ปาลินทร และ จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์

รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีธรรมภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่

มนัส พิพัฒนนันท์, บุญเชิด ชำนิศาสตร์ และ ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่

กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาของเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชูสกุล อาจมังกร, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ และ บุญเชิด ชำนิศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *