วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 6)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 6

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ณภิไกร คะตะวงศ์, ประกอบ คงยะมาศ และ พระเสกสรร ฐานยุตโต

แนวทางการออกแบบหลักสูตรเอกคู่ในลักษณะเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม:กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์, ปาริชาติ แสงระชัฎ, กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ, อารีย์ ลำมะยศ, พักตร์พิมล ปัญญาคำ                   และ อภิชา ปลัดกอง

การประยุกต์ใช้หลักพลธรรม 5 ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคม

พระนราธิป โชติปัญฺโญ, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูโกศลวิหารคุณ

แนวทางการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ด้วยอาหารมังสวิรัติ ในจังหวัดนครราชสีมา

มุกดา วตะกูลสิน, เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ และ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *