วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 8)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 8

วิเคราะห์งานสาธารณสงเคราะห์ของจิตอาสากัลยาณมิตรศรีสะเกษ

พระฐานุพงศ์ วิชโย, พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ และ พระครูสุธีวรปรีชา

การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาผ่านจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองอิไทย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

พระอธิการจำนงค์ จรณธมฺโม, พระครูสุธีวรปรีชา และพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ

รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธของกลุ่มเกษตรกรชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

พระอนันต์ อภินนฺโท (ผากา), เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ และ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม

การถอดประสบการณ์การดูแลเด็กออทิสติก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ผ่านมุมมองของผู้ปกครองต้นแบบ

พัชรีวรรณ คุณชื่น, ธัญมา หลายพัฒน์, สุนันทา ศรีศิริ และ สุธีรา เมืองนาโพธิ์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

พระมหาจักรพันธ์ ธีรธมฺโม (วรรณมา) สุรพล พรมกุล และ สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

บทบาทประติมากรรมพญานาคกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

พระสฤทธิ์ สุมโน (บุญใหญ่), พระครูสุเขตวุฒิคุณ, พระสุภาพร เตชธโร, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี และ พระอนุชา ฐิตโสภโณ

ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

สุรชัย พ่วงชูศักดิ์, วิทยา เบ็ญจาธิกุล และ ป้อมฤดี  กุมพันธ์

ประสบการณ์การใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยุค Covid-19

บรรยวัสถ์  ฝางคำ, นฤมล ดวงแสง, ชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน, พระมหาประยูร ช่างการ (ติกฺขปญฺโญ)                                                  และ พระศรีรัตน์ ศรีสง่า (สิริรตโน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *