วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่4 ฉบับที่2 ตอน4

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 Vol.4 No.2 July-December 2022 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการในจังหวัดอุบลราชธานี

พูลศักดิ์ หอมสมบัติ, พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, บรรยวัสถ์ ฝางคำ และ สุพิมล ศรศักดา

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มลทยา ศรีวานิช, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

พรทิพย์ แก้วสิงห์, จิตติมา คำหล้า, จิตรวดี แซ่โกย, จินดาหรา เหล็กกล้า, จิราภรณ์ ชาดา, จีรนันท์ เปลี่ยนผึ้ง, จุฑาพร สิงห์กล้า,    เจตชนก บุญเจริญ, เจนจิรา คุณวุฒิ และ เจษฎารัตน์ แก้วอนันต์

ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook) ตามหลักโยนิโสมนสิการของพระสังฆาธิการ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พระมหาธีระชัย สุจิตฺโต (ภักมี), พระราชปรีชามุนี และ จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์

ศึกษาความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

พระมหาจิณณวัตร สุจิณโณ (กันยาประสิทธิ์), พระราชปรีชามุนี และ จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์

คุณภาพบริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ทำให้เกิดการตั้งใจช้อปปิ้งออนไลน์

พจน์ ยงสกุลโรจน์, ดวงตา อ่อนเวียง และ สุภาภรณ์ พลเที่ยง

อิทธิพลภาวะผู้นำสาธารณะที่มีผลต่อคุณภาพบริการสาธารณะ

รัชนก สร้อยเพชร และ ยลดา สื่อวงศ์สุวรรณ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความลังเลหรือปฏิเสธในการรับวัคซีนของผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในจังหวัดปัตตานี

อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์, สมเกียรติ สายธนู, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และมูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *