วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 4)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 4

ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประจักษ์ ขาวสะอาด, สุรางคนา มัณยานนท์ สมหมาย สร้อยนาคพงค์ และ ชารี มณีศรี

การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ปิยะมาศ กาลุนรัต, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ นนทชนนปภพ ปาลินทร

ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือที่มีต่อทักษะการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย

จิรภา  พรมเสนา, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และ นนทชนนปภพ ปาลินทร

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัย

ศศิมาภรณ์ ไชยพันโท, นนทชนนปภพ ปาลินทร และ จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วิโรจน์ ยิ้มขลิบ, วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *