วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 บทความวิชาการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความวิชาการ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

ผลกระทบของชีวิตวิถีใหม่ต่อการสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจ

อติพร เกิดเรือง และ ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล

โมเดลทางสังคมศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

พระแท็กซี่ อาทิตฺโต (แก้วกาหลง), นิรัช เรืองแสน และ ปาณจิตร สุกุมาลย์

“สลายความขัดแย้ง เข้มแข็งด้วยปัญญา”

พระวันชัย ภูริทตฺโต (อนนตรี), พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ และ พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ

เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน

พระศักดิ์สกล สกฺกมหิทฺธิมลาวิโก (ผลสนอง) และ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ

พระชาญวิทย์  ธมฺมทีโป (พลชัย) และ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

พุทธวิถีการสร้างตัวให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

พระชาญวิทย์  ธมฺมทีโป (พลชัย) และ พระครูปริยัตพัฒนบัณฑิต

ปรัชญาการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย

พระอนุชิต โอวาทกฺขโม (นาก้อนทอง) และ พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

พุทธธรรมกับการเจริญสติพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นครู

ภาราดา สังข์ทอง, สมยงค์ สีขาว และ แพรวนภา เรียงริลา

การส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

พระมหาสงกรานต์ จิรวฑฺฒโน (จันทาพูน) และ สมคิด  เศษวงศ์

เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี

พระมหาสงกรานต์ จิรวฑฺฒโน (จันทาพูน) และ ตวงเพชร สมศรี

จิตรกรรมฝาผนังศิลปะอีสาน

พระครูพิศาลชัยธรรม ชยธมฺโม (อินศรีเมือง), พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต และ พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม

การใช้หลักธรรมคุ้มครองโลกในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยในยุคดิจิทัล

วิชิต นาชัยสินธุ์, พระครูสุนทรวินัยรส, พระครูวรจิตตานุรักษ์ และ พีระพงษ์ เคนทรภักดิ์

บทบาทครูกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร, พระพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน และ พูลศักดิ์ หอมสมบัติ

ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการบริหารการศึกษายุคดิจิทัล

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์, พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, อริย์ธัช เลิศรวมโชค, พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ (ผมไผ)                               และ พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน

หลักธรรมานามัยกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย

พระมหาตะวัน พิมพ์ทอง, สุทัศน์ ประทุมแก้ว และ พระอธิการอำพน จารุโภ

ศึกษาหลักการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในพระไตรปิฎก

พระอธิการประเสริฐ ปุญฺญกาโม (ภรรยาทอง),  พระอนันต์ อภินนฺโท (ผากา), และ พระครูปลัดธนภัทร อุตตฺมปญโญ (สงวนศักดิ์),

แนวทางการสร้างความฉลาดรู้ทางภาษาด้วยการใช้เกมเป็นฐาน

อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์, อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร, รักคุณ ปัญญาวุธาไกร, ปรภัทร คงศรี และ ปรวิศา นำบุญจิตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *