วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 บทความวิชาการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 Vol.5 No.1 January-April 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

 

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี  (บทความวิชาการ)

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

พุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

สายันต์ มูลทาทอง และสมเดช นามเกตุ

แนวทางการพัฒนางานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย

พระกิตติพล เชื้องาม, ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล และ กุลภัสสรณ์  สู่โนนทอง

หลักเมตตาธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

พระครูสิริปริยัติโกศล กิตฺติวํโส (กุมพล), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม และ เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

พลวัตของสมาธิทางพระพุทธศาสนา – ผลของการทำสมาธิต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

พระมหาญาณภัทร อติพโล, พระปลัดมานะ ฐิติสีโล, พระดำรงพล ถิรสทโธ และ ระวี แช่มชื่น

การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ยุรัตน์ดา สุขไชย, ปาริฉัตร ไชยเดช, พิชาญ ณ พัทลุง และ ชุลีพร นาหัวนิล

จิตว่าง Chitwang

สายันต์ มูลทาทอง และสมเดช นามเกตุ

การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น

พระธีรวัฒน์ ภทฺทธมฺโม และ พระมหามิตร ฐิตปญโญ

 มองดู ฉันทะ-ตัณหา (ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน)

พระบุญเพ็ง ปมุตฺโต และ พระมหามิตร ฐิตปญโญ

พุทธวิธีการสอนกับการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

พระปลัดยี่แก้ว ธมฺมจาโร (สมงาม), สมชัย ศรีนอก และ สมควร นามสีฐาน

ภาวะผู้นำตามหลักพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อสันติภาพ

พระครูภัทรจิตตาภรณ์ และ เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *