วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่1 ตอน3

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2566 Vol.5  No.1  (January-April) 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน, 2566)  ตอนที่ 3 

แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สุริยา เจิมขุนทด, ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ และ พระครูโกศลวิหารคุณ

แนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสารบรรณภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สุรีรัตน์ เพ็งพูน, ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

คุณภาพบริการอาหารที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักกีฬา

ศราวุฒิ สอกิจสกุล,  สกุล โสรัตน์,  ไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน,  ทิพาภรณ์ วงศ์ศรีรัตน์,  โพยม จัทนฤมาน,                                                  อรุณ ชื่นตา และ สัมฤทธิ์ ทองทับ

ปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการทำงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านของนักเรียน

ชุติมา จินารัตน์,  อรุณศรี วิลสัน,  ศศิประภา ไชยกุล,  อรุณี ยี่ทอง นันทา ทุมจันทร์ และบุญไทย ศรีกา

โซเชียลเน็ตเวอร์คกิ้งไซด์และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

วิสุทธิ์ เวียงสมุทร, จันทร์ฉาย ไชยศร, มณธิดา ศรีพยุงฉันท์, จุฑามาศ วงภูดร, วิชาญ ไทยแท้ และ สัมฤทธิ์ ทองทับ

การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

วิชาญ ไทยแท้, เพ็ญประภา นรเนตร, กัญญาภัค ชอบแต่ง, จิรวรรณ กาละดี,  ทองใบ สหุนัน,                                                                  วัชราภรณ์ วงษ์จันทรา และ สัมฤทธิ์ ทองทับ

รูปแบบการจัดการความรู้การให้คำปรึกษาตามหลักอริยสัจ 4 เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น

นันทนา มวลเมืองสอง, นิรัช เรืองแสน และ ปาณจิตร สุกุมาลย์,  วัชราภรณ์ วงษ์จันทรา และ สัมฤทธิ์ ทองทับ

การใช้แผนการฝึกทักษะโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

ปรารถนา ศาลางาม และ ปวีณา อ่อนใจเอื้อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *