วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่5 ฉบับที่2 (ตอนที่ 5)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 Vol.5 No.2 May-August 2023 ISSN : 2774-048X (Print), ISSN : 2774-0463 (Online)

วารสารพุทธศาสตร์ มจร. อุบลราชธานี

ปกใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  ตอนที่ 5

ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือที่มีต่อทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัย

ปรียาภรณ์ อุไรรักษ์,  นนทชนนปภพ ปาลินทร และ จันทร์กฤษณา ผลวิวัฒน์

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของเยาวชนในเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พระสิทธิกานต์ สุเมโธ (โพธิ์ศรีเรือง), สุรพล พรมกุล และ ชาญชัย ฮวดศรี

ภาวะผู้นำสถานศึกษาและพฤติกรรมพลเมืององค์กรของครูที่มีผลต่อสมรรถนะผู้เรียน

สุนทร กุมรีจิตร, ภานุมาศ จินารัตน์, อภัย สบายใจ, กิจชัย สุภาพ และ ดวงเดือน ศิริโท

ภาวะผู้นำแบบดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และผลการปฏิบัติงานของครู

ปวีณา จินดาแต้สกุล, พนมพร ช่วงชิง, เปรมยุดา ลุสมบัติ และ สมานจิต ภิรมย์รื่น

คุณภาพเว็บไซต์และการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ปรางทิพย์ ทูลฉลอง, กันตภณ หลอดโสภา, ดวงตา อ่อนเวียง, เชิดชัย ชันธ์นภา, คัมภีร์ นิลแสง และ ศุภชัย ผ่องราษี

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พระธีรชัย ธีรชโย (อินธิจักร์), ชาญชัย ฮวดศรี และ สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา

การศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักอาคาริยวินัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระอธิการถัง จนฺทสาโร (โยธาราช), นคร จันทราช และ สิปป์มงคล ป้องภา

รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

จารุชา สมศรี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล และ โกศล มีคุณ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร

พระครูพัฒนธรรมรังสี (ดอกคำ), พระครูโกศลวิหารคุณ และ  สิปป์มงคล ป้องภา

แนวทางประยุกต์หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในสังคมยุคดิจิทัล

พระมหาสุพจน์ สุมโนภาโส (ทวีผล) พระครูธีรธรรมบัณฑิต และ ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *